Home » Controle programma

Controle programma

TANTE DOOR 

Een van de belangrijkste pijlers binnen het Tante Door concept is het controle programma. Wij eisen een hoop van onze ketenpartners en onszelf. Iedere schakel binnen het Tante Door concept wordt onafhankelijk gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we scherp blijven en de kwaliteit altijd hoog is. Laten we beginnen met het voorstellen van de verschillende schakels binnen het proces:

Ketenbeheerder | De ketenbeheerder beheert het Tante Door concept, zij dragen zorg voor een goed verloop en controleren of alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. 

Coördinerende partij | De coördinerende partij is binnen het Tante Door concept de mengvoeders, zij zijn gespecialiseerd in het samenstellen van voer voor de kippen. Als specialist weten zij welke aspecten belangrijk zijn voor een gezonde opgroei van de kippen. Naast het aanleveren van voer, coördineren zij het gehele opgroei traject van Tante Door.  

Broederij | De broederij is de ketenpartner waar de eieren, afkomstig van moederdieren, worden uitgebroed. De eieren worden gecontroleerd en vervolgens op broedlades gelegd. Dit proces duurt 18 dagen. Vervolgens worden de eieren weer gecontroleerd en gaan ze gedurende de laatste 3 dagen voor uitkomst naar een nabroedkast. Wanneer de kuikens uitgekomen zijn gaan zij naar een van onze Tante Door boeren. 

Boerderij | Bij de boerderijen komen de Tante Door kuikens aan en groeien daar op. We kennen al onze boeren persoonlijk. Niet iedereen kan Tante Door boer worden, wij hanteren strenge eisen aan de leefruimte en opgroei van onze Tante Door kippen.

Slachterij | Bij de slachterij worden de kippen op een ambachtelijke manier geslacht. Vanaf het moment van binnenkomst tot op het moment dat het vlees de slachterij verlaat staat het proces onder toezicht van het NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). 

We leggen hieronder uit waar we bij iedere schakel op controleren en waar ze zich aan moeten houden binnen het Tante Door concept.

COÖRDINERENDE PARTIJ

 • Het up to date houden van de aangesloten vleeskuikenbedrijven (boeren). Deze lijst moet altijd 100% accuraat zijn. 
 • Het afsluiten van een overeenkomst met alle boeren t.a.v. Tante Door.
  • Iedere boer tekent een contract waarin staat dat hij alleen kuikens zal houden voor het Tante Door concept, volgens de afspraken die gemaakt zijn binnen het Tante Door concept.
   
 • Interne audits – De coördinerende partij controleert aangesloten boeren minimaal een keer per jaar op de naleving van alle criteria die wij stellen binnen het Tante Door concept.
VOER

Tante Door voerNaast het coördineren van het Tante Door concept bij de boeren is het leveren van voer aan de boeren binnen het concept een van de hoofdtaken van de coördinerende partij. 

 • Coördinerende partij moet GMP+ gecertificeerd zijn.
  Het GMP+ certificaat is van groot belang voor alle partijen die werken met dierenvoeding. Dit certificaat is niet wettelijk verplicht, maar er wordt voor gekozen om risico’s te borgen en te voorkomen dat er gevaren ontstaan voor de consument. GMP+ vraagt om een kwaliteitssysteem binnen het voerbedrijf waarmee de voederveiligheid wordt verzekerd.
  Meer te weten komen over GMP+? Klik dan hier.
 • Coördinerende partij moet werken met SecureFeed.
  SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Meer te weten komen over SecureFeed? Klik dan hier.
 • Het voer voor Tante Door kippen moet antibiotica vrij zijn.
  Tante Door is een antibiotica vrij concept. Dit houdt in dat er in het gehele concept geen gebruik van antibiotica is toegestaan. Wanneer het gebruik hiervan wel nodig is, doordat kuikens ziek worden, zullen ze dit na overleg met een dierenarts wel toegediend krijgen. Deze kuikens zullen dan alleen niet meer onder de conceptnaam: Tante Door worden verkocht. Zo zijn consumenten er altijd 100% van verzekerd dat Tante Door kip echt 100% antibioticavrij is.
 • Het voer van Tante Door moet vrij zijn van Coccidiostatica.
  Het gebruik van coccidistatica in het voer van Tante Door is niet toegestaan. Coccidiostatica hebben een antibiotische werking, maar ze vallen niet officieel onder de noemer antibiotica. Coccidiostatica is een verzameling van ‘medicijnen’ die worden gebruikt tegen de darmziekte Coccidiose. Meer te weten komen over coccidiostatica? Klik dan hier.
 • Het voer van Tante Door moet vrij zijn van dierlijke producten (melk- en visproducten zijn wel toegestaan).
  Tijdens de beginfase als Tante Door nog een klein kuikentje is voegen we zalmolie toe aan het voer voor een goede weerstand en sterke ontwikkeling. Verder is de voeding van Tante Door 100% plantaardig.
 • De soja die wordt verwerkt in het voer van Tante Door moet verantwoorde soja zijn.
  De soja die wij voor het voer van Tante Door gebruiken is verantwoorde soja, dit houdt in dat er bij het telen is gelet op het verantwoordelijk omgaan met de wetgeving, arbeid, gemeenschap, natuurlijke omgeving en goede landbouwpraktijken. Het controleren van deze zaken gebeurt door RTRS – Round Table on Responsible Soy Association, zij controleren de volledige toeleveringsketen, van sojaplantage tot de uiteindelijke consument over de hele wereld Meer weten over RTRS? Klik dan hier.

BROEDERIJ

 • De broederij dient in het bezit te zijn van een geldig IKB-certificaat.
  IKB kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveesector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip vertrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Meer te weten komen over het IKB certificaat voor de broederij? Klik dan hier.
 • De broederij dient in het bezit te zijn van een geldig QS- en BRC certificaat.
  • QS certificaat – QS staat voor een van de meest omvangrijke inspectiesystemen ter wereld voor levensmiddelen. Het QS-programma biedt algehele kwaliteitsborging op basis van goedgekeurde en controleerbare productienormen. Meer lezen over het QS-certificaat? Klik dan hier.
  • Het BRC-certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de voedselveiligheidseisen van het British Retail Consortium. BRC staat voor: Britisch Retail Consortium en is een voedselveiligheids- en kwaliteitscertificeringprogramma. De normeis is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: betrokkenheid van management, HACCP-voedselveiligheidsplan, voedselveiligheid en kwaliteitsbeleid, vestigingsnormen, productbeheersing, procesbeheersing en personeel. Meer te weten komen over het BRC-certificaat? Klik dan hier. 
 • Eieren bedoeld voor het Tante Door concept moeten afkomstig zijn van Nederlandse moederdieren.
  Tante Door is een 100% Hollands concept. Het gehele productieproces van moederdierenstal tot verwerking vindt plaats in Nederland. De broederij moet kunnen aantonen dat zij enkel en alleen eieren hebben gebruikt van de door de ketenbeheerder goedgekeurde moederdierenstallen.
 • Alleen door de ketenbeheerder goedgekeurde vermeerderingsbedrijven mogen broedeieren aanleveren.
  Er moet een door de ketenbeheerder goedgekeurd overzicht van moederdierbedrijven zijn die gebruikt mogen worden voor Tante Door. Momenteel hebben wij 2 moederdierbedrijven waar eieren voor Tante Door worden gelegd.
 • Moederdierbedrijven moeten in het bezit zijn van een geldig IKB certificaat op datum van levering.
  IKB kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveesector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip vertrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Meer te weten komen over het IKB certificaat voor de broederij? Klik dan hier.
 • Kuikens moeten van een langzaamgroeiend ras (maximaal 50 gram per dag) zijn.
  Tante Door kip is een langzaamgroeiend ras. Zij groeit op met een natuurlijk dag- en nachtritme. Niet alle kiprassen zijn geschikt als langzaamgroeiend. De moederdieren van Tante Door mogen alleen van de volgende rassen zijn: Ranger Gold, Ranger Classic of Hubbard JA 987/757.
 • Binnen 24 uur na uitkomst moeten de kuikens aangekomen zijn bij de boer, waar zij direct toegang hebben tot voer, water en daglicht. 
 • Broederij dient in het bezit te zijn van een getekend Tante Door contract.
  De broederij verklaart met het getekende contract zich steeds aan de geldende set van criteria te houden.
   
 • Indien er in de broederij naast Tante Door kuikens ook andere eieren uitgebroed worden, moet de broederij de scheiding hiervan altijd garanderen. 
 • Early Feeding – kuikens dienen bij uitkomst direct beschikking te hebben over vocht, voer en speciaal op de kuikens afgestemd licht.
  Early feeding houdt in dat kuikens wanneer ze uit het ei komen direct beschikken over vocht en voer. Het direct voeren van kuikens leidt tot minder sterfte, een betere groei en een betere voerconversie in vergelijking met kuikens die na het uitkomen pas voer krijgen op het moment dat ze bij de boer in de stal aankomen. Dit betekend dat kuikens in het begin meerdere uren zonder water en voer kunnen zitten, een fase waarbij belangrijke voedingsstoffen cruciaal zijn voor hun ontwikkeling en weerstand. 
  • Ook komen de kuikens uit met licht dat is afgestemd op het zicht van de kuikens. Door deze afstemming ervaren de kuikens minder stress in vergelijking met normale verlichting.

BOERDERIJ

Tante DoorAlgemeen
 • Alle Tante Door boerderijen dienen in het bezit te zijn van een geldig IKB-certificaat.
  IKB kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveesector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip verstrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Meer te weten komen over het IKB certificaat voor de broederij? Klik dan hier.
 • De boerderij moet netjes, verzorgd en opgeruimd zijn. De stal moet opgeruimd en hygiënisch zijn, vooral alle voer- en drinkvoorzieningen.
  Alle Tante Door kuikens die aankomen op de stal, moeten daar ook opgroeien.
 • Traceerbaarheid – Op het VKI-formulier (VKI staat voor voedselketeninformatie) moet duidelijk worden aangegeven of om een Tante Door stal gaat. Boeren hebben namelijk de mogelijkheid om naast Tante Door ander pluimvee te houden, mits dit strikt gescheiden is. 
 • Er moeten voldoende brandblussers aanwezig zijn en deze moeten staan bij risicoplaatsen zoals: voermachines, elektra- en besturingskasten. 
 • De stalgrootte mag niet meer dan 2000 m2 zijn. Megastallen horen niet bij het Tante Door concept. 
 • Stallen dienen voorzien te zijn van droog en rul strooisel.
  Er wordt gebruik gemaakt van luzerne, houtkrullen of vlas.
 • Alle Tante Door stallen moeten onderscheiden kunnen worden van andere stallen. Dit dient te gebeuren met een bord met daarop het logo. 
Gezondheid mens en dier
 • Het stalklimaat moet optimaal zijn voor de boer om zijn werk goed te kunnen doen. 
 • Het ventilatiesysteem moet jaarlijks door iemand van de coördinerende partij worden gecontroleerd en een keer per vrij jaar worden doorgemeten door een klimaatdeskundige van een extern bedrijf. Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van deze rapportages. 
 • Er moet een koeling aanwezig zijn vanaf een buitentemperatuur van 30 graden Celcius. Deze moet aanwezig zijn vanaf de 3e levensweek van de kuikens. 
 • Het voer dat verstrekt wordt is specifiek voor Tante Door kippen/kuikens en dient coccidiostatica en antibiotica vrij te zijn.
  Op de voerbonnen moet vermeld staan dat het voer expliciet bestemd is voor Tante Door kippen/kuikens. En dat het gaat om coccidiostatica- en antibioticavrij voer.
 • Indien er onverhoopt antibiotica gebruikt moet worden, dan moet dit binnen 24 uur gemeld worden aan de ketenbeheerder en coördinerende partij van Tante Door.
  • Doordat de ketenbeheerder vroegtijdig op de hoogte is van het antibiotica gebruik, kan hier in de planning rekening mee worden gehouden. Kippen die behandeld zijn met antibiotica worden niet onder de merknaam Tante Door verkocht.
  • Indien er antibiotica gebruikt is, wordt er een extra wachttermijn van 20% gehanteerd bovenop de reguliere wachttermijn voorgeschreven door de dierenarts.
 • Wanneer er antibiotica is gebruikt in de stal moet de boer één week na het toedienen ervan, samen met de dierenarts een plan opstellen. In dit plan zal beschreven worden hoe de antibiotica is toegediend en wat er moet gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen.
  • Dit plan moet worden ondertekend door de Tante Door boer en door de dierenarts en dient ter informatie worden gestuurd naar de ketenbeheerder en coördinerende partij van Tante Door.
Dierenwelzijn
 • Alle kuikens moeten zijn afgenomen van een Tante Door erkende broederij, andere eieren worden niet binnen het Tante Door concept toegelaten.  
 • De kuikens moeten voldoende bewegingsruimte hebben. Over de gehele periode mogen er gemiddeld niet meer dan 17 kippen per m2 zitten. De bezettingsgraad is leeftijdsgebonden en loopt terug naarmate de periode vordert.  
 • Tante Door kippen moeten onbeperkt toegang hebben tot voer en vers drinkwater.
 • Vanaf de 3e week moet er minimaal om de dag handmatig graan of voer gestrooid worden om de kuikens afleiding en beweging te bieden.
  • De strooihoeveelheid is minimaal 2 gram per kuiken per dag.
  • Boeren moeten het graan strooien onder het toeziend oog van een controleur. Zo kan deze beoordelen of de kuikens gewend zijn aan de graanverstrekking. Ook de aankoopbonnen en graanresten dienen gecontroleerd te worden.
 • Tante Door kippen hebben een natuurlijk dag- en nachtritme. Het moet minimaal 6 aaneengesloten uren donker zijn in de stal, zodat de kippen kunnen rusten. 
 • Er moet voldoende daglicht in de stal zijn. Dit is belangrijk voor een natuurlijk dag- en nachtritme. Boeren worden gecontroleerd op de aanwezigheid van ramen, daglicht doorlatende platen of lichtkoepels waardoor minimaal 75% van het stalvloeroppervlak verlicht wordt. 
 • Er moet afleidingsmateriaal in de vorm van balen luzerne aanwezig zijn in de stal. Luzerne geeft afleiding en houdt de kippen actief, het leert de dieren scharrelen, bodemgericht zijn en stofbaden. Het voorziet in de behoefte voor structuur voor een gezonde darmflora en goede weerstand.
  • Er moet 1 baal van 20 kg per 1000 kippen aanwezig zijn in de stal en deze moet boven het strooisel uitsteken, zodat hij goed zichtbaar is voor de kippen. De balen moeten goed door de hele stal heen verdeeld zijn.
 • Per 500 kippen moet er 1 meter verhoogde zitstok aanwezig zijn.
Vangen en schoonmaak
 • Kuikens zijn gemiddeld 46 dagen oud wanneer ze naar de slacht gaan. De leeftijd wordt voor de toevoer naar de slachterij gecontroleerd aan de hand van de alle documentatie.
 • Tante Door kippen worden pas naar de slacht gebracht als zij een levend gewicht hebben tussen de 1800 en 2600 gram. Het ideale streefgewicht is tussen de 2100 en 2300 gram. Iedere kip is anders en groeit ook anders, wij willen gezonde kippen en hanteren daarom een ruim gewicht.
 • Kippen moeten handmatig gevangen worden door een gecertificeerde vangploeg.
  • Het gebruik van machines is niet toegestaan, hier dient op gecontroleerd te worden.
  • De vangploeg en het bedrijf moeten worden genoteerd. Zij dienen in het bezit te zijn van een IKB PSB certificaat. (IKB PSB = Integrale Keten Beheersing Pluimveeservicebedrijven).
 • Als de kuikens een week oud zijn moeten de boeren de gewichten van de kuikens doorgeven aan de ketenbeheerder.
 • Na het afvoeren van de kippen moeten de stallen binnen 2 weken ontdaan worden van het mest en strooisel, direct daarna wordt de stal compleet gereinigd en ontsmet.
  Dit moet gedocumenteerd worden en aangetoond kunnen worden. Het documenteren van de leegstand en reiniging staat ook beschreven in de IKB eisen.

SLACHTERIJ

 • De slachterij dient in het bezit te zijn van een geldig IKB- en BRC certificaat.
  •IKB kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveesector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip vertrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Meer te weten komen over het IKB certificaat voor de broederij? Klik dan hier.
  • Het BRC-certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de voedselveiligheidseisen van het British Retail Consortium. BRC staat voor: Britisch Retail Consortium en is een voedselveiligheids- en kwaliteitscertificeringprogramma. De normeis is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: betrokkenheid van management, HACCP-voedselveiligheidsplan, voedselveiligheid en kwaliteitsbeleid, vestigingsnormen, productbeheersing, procesbeheersing en personeel. Meer te weten komen over het BRC-certificaat? Klik dan hier.
 • De slachterij dient in het bezit te zijn van een geldig EG-erkenningsnummer.
  • Het EG-erkenningsnummer is een code die is aangebracht op levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het is een verplichting van de Europese Unie in het kader van voedselveiligheid. De code geeft aan bij welk bedrijf het product is geproduceerd en dat dit bedrijf qua hygiëne onder toezicht van de EU staat.
  • De slachterij dient zich ter alle tijde te houden aan verordening (Eg) Nr. 85/2004 van het Europees parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne. Klik hier voor de verordening.
  • De slachterij dient zich ter alle tijde te houden aan verordening (Eg) Nr. 2073/2005 over microbiologische criteria voor levensmiddelen. Klik hier voor de verordening.
 • In iedere stap van het proces moet het verschil tussen Tante Door producten en andere producten duidelijk herkenbaar zijn om vermenging met ander vlees te voorkomen.
  Slachterij is verplicht om het ordelijke verloop te controleren. Een massabalans (vierkantstelling) wordt gebruikt om achteraf vast te stellen of er geen vermenging is opgetreden. Massabalans (vierkantstelling): door middel van een massabalans wordt op maandbasis de hoeveelheid aangevoerde Tante Door kippen vergeleken met het aantal als Tante Door afgevoerde producten.
 • Er mogen alleen Tante Door kuikens worden aangevoerd naar de slachterij indien het pluimveebedrijf over een geldig Tante Door certificaat beschikt.
 • Er mogen geen Tante Door kippen onder de merknaam “Tante Door” aan andere bedrijven worden geleverd dan ketenbeheerder Veldhoven Kipproducten. Indien Tante Door kippen om onvoorziene redenen aan andere partijen geleverd worden, moeten deze als reguliere kip verkocht worden.
 • Het transport van de Tante Door kippen naar de slachterij mag alleen uitgevoerd worden door een vakbekwame transporteur.
 • Alle transportmiddelen die gebruikt worden door de slachterij dienen goed werkende ventilatie in het dak te hebben.
 • Binnen 3 uur na aankomst op de slachterij, moeten de kippen geslacht worden.
 • Daar waar levende kippen zijn moet er blauw licht aanstaan.
  Kippen nemen licht waar via de ogen en cellen in de hersenen. Kleuren met hoge golflengtes zoals rood, dringen verder de huid en schedel in en kunnen voor onrust zorgen. Kleuren met een lage golflengte zoals blauw, zorgen juist voor rust en hebben een kalmerend effect. Om stress bij de kippen te voorkomen wordt blauw licht gebruikt in de slachterij.
 • Iedere Tante Door kip moet handmatig (ambachtelijk) worden geslacht.
 • Geslachte kippen dienen extra laag gebroeid te worden. De temperatuur van de broeibak mag maximaal 53 graden Celsius zijn, waardoor de epidermis aanwezig blijft. Na het broeien worden de kippen gecontroleerd en goedgekeurd door het NVWA.
  • Met het broeien van geslachte kippen wordt bedoeld dat de veren worden verwijderd. Dit gebeurt op een broeiplukafdeling waar de karkassen eerst door een broeibak met water gaan om de veren los te weken waarna deze worden verwijderd.
  • Epidermus is de buitenste huidlaag of opperhuid.
 •